นโยบายการใช้งาน

เรียนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทั่วไป

■เกี่ยวกับเว็บไซต์

คำว่า ラブ千葉, Love千葉 หรือ Love Chiba ในชื่อเว็บโดเมนของ lovechiba.jp ทั้งหมดนั้น ถูกบริหารโดยบริษัท PLUS ONE (จากนี้ไปจะเรียกว่า เว็บไซต์นี้) เมื่อลูกค้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าได้ทำการยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง(จากนี้ไปจะเรียกว่า เงื่อนไขนี้) แล้ว อนึ่ง เกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะถือว่าทางลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ ด้วยตนเอง

■เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดใน lovechiba.jp เว็บไซต์นี้ เป็นของ บริษัท PLUS ONE และ เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการจัดทำขึ้นไปเผยแพร่หรือสรุปเนื้อหาต่อได้

■การจำกัดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ไม่ได้เปิดให้บริการในเชิงการค้าและใช้ในการส่วนตัว ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในเชิงการค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นร้านค้าที่ถูกลงในเว็บไซต์ ลูกค้าห้ามเปลี่ยน, คัดลอก, แจก, ส่ง, แสดง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และห้ามนำมาดัดแปลงจากผลงานต้นแบบ

■สิทธิส่วนบุคคล

บริษัทเรา มีจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเหมาะสม ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ อาจจะต้องให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้น แต่ในกรณีนั้นจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ล่วงหน้า ข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้ากรอกจะมีการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หากเป็นลูกค้าที่อนุญาตในการให้ข้อมูล จะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าต่างๆ ที่คิดว่าจะมีผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ หากต้องการยกเลิกการรับข้อมูล ให้ติดต่อมายังบริษัทเพื่อทำการยกเลิกการรับข้อมูล ทางเราจะรักษากฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่มีอยู่ และจะพยายามพัฒนาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูต่อที่นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

■ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด (ความเสียหายทั้งหมด รวมไปถึง ความทรมานทางจิตใจ และ ความเสียหายทางการเงิน) ตราบใดที่ทางเราไม่ได้เป็นฝ่ายสร้างความผิดพลาด ทางเราไม่รับรองว่าจะไม่มีการเกิดความผิดปกติ, Error, ขัดข้อง ในการให้บริการเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่นำมาใช้ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ลงข้อมูล ทางเราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและความเที่ยงตรง แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ได้มีการนำมาลงว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า ทางเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายของร้านค้าที่ได้ลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ทางเราจะหยุดและระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้ชั่วคราว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย ทั้งในทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น

 


掲載会社様

■著作権について

lovechiba.jpのドメイン名で提供されているラブ千葉、Love千葉、またはLoveChiba(以下当サイトとする)は、株式会社PLUS ONEによって運営されています。掲載店舗様(以下掲載店舗)が当サイトをご利用されるにあたり、下記条件(以下本条件とする)について合意の上で利用されることが前提となります。 なお、本条件につきましては予告なく変更することがあります。掲載店舗は、掲載店舗の責任において本条件の変更を確認するものとします。

■プライバシー

弊社では、掲載店舗の個人情報について、適切な管理を行っています。当サイトのご利用いただく上で、掲載店舗の個人情報を必要に応じて入力していただく場合がありますが、その場合は、あらかじめその利用目的を告知した上で、必要な個人情報だけに限定いたします。 掲載店舗より入力いただきました個人情報に関しましては適切に管理し、掲載店舗の承認なく、第三者に開示・提供することはいたしません。 情報提供にご承諾いただきました掲載店舗には、弊社から掲載店舗にとって有益と思われるサービスや商品等の情報を電子メールや郵便等で、掲載店舗に情報の配信をさせていただくことがあります。情報配信の中止を要望される場合は、弊社にご連絡をいただければ配信を中止させていただきます。 弊社では保有する掲載店舗の個人情報に関して適用される法令、規範を遵守し、よりよい管理のため改善に努めてまいります。 詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

■禁止行為について

掲載店舗は当サイトの利用について以下の行為を禁止します。禁止行為が確認された場合、状況を判断した上で事前の告知なく該当箇所の削除やサービス 利用を停止する場合があります。その場合、削除結果及び利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けておりません。禁止行為に基づき当サイトまたは第三者が損害を被った場合は、当該掲載店舗はこれを賠償するものとします。

 1. 本規約に反する行為
 2. 法律・規則・条令等の制定法に反する行為、及び画像、記事、音楽、ソフトウェアなどの著作権侵害する行為、および違法な行為を勧誘または助長する行為
 3. 過激な性描写、残酷な表現、犯罪を誘発する表現、差別表現など、公序良俗に反する行為やウェブログ閲覧者に不快感を与える行為
 4. 利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者に成りすます行為
 5. 虚偽の情報をウェブログに掲載し、ウェブログ閲覧者を欺く行為
 6. 利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の名誉や社会的信用を毀損したり、不快感や精神的な損害を与える行為
 7. 閲覧者を含む利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の個人情報の収集を行う行為
 8. 利用者以外の自然人・法人・団体・組織等の第3者の所有する知的所有権を侵害する行為や、著作権の侵害を誘発する行為
 9. 当サイトの運営を妨げる行為
 10. 弊社が、当サイトの運営を妨げるおそれがあると判断する量のデータ転送
 11. 弊社が、過度若しくは不適切と判断する商用目的の宣伝
 12. 有害なコンピュータウィルス、コード、ファイル、プログラム等を開示する行為、もしくは開示されている場所について示唆する行為
 13. 無限連鎖講およびマルチ商法、またはそれに類するもの、その恐れのあるもの、あるいは弊社が無限連鎖講およびマルチ商法、またはそれに類するもの、その恐れのあるものと判断する内容を掲載する行為
 14. 児童ポルノ、またはそれに類する内容、あるいは弊社が児童ポルノに類すると判断する内容を掲載する行為
 15. 性器露出画像、動画、あるいは性器を描写したデータ等、弊社が性器を描写した内容であると判断した内容を掲載する行為
 16. その他、当サイトが、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為

■サービスの中断と停止

弊社は、次に掲げる事由に該当した場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスの一部または全部の提供を中断もしくは停止することができるものとします。また、それに伴って生じた利用者の損害について弊社は一切の責任を負いません。

 1. 弊社システムを定期的または緊急に保守、その他やむを得ない事態が発生し運用上、本サービスの中断を必要と判断した場合
 2. 掲載店舗が本サービスの目的以外に利用したとき
 3. 掲載店舗自ら不正にアクセス数を上げた場合
 4. 利用料金が未払いの場合
 5. 掲載内容と申し込まれた登録内容とに相違がある場合
 6. 掲載店舗が本規約のいずれかに違反した場合。
 7. 掲載内容が公序・良俗に反する、また誹謗・中傷の記事を掲載した場合
 8. 利用者の不利益になる内容を掲載した場合
 9. 自然災害・停電など本サービスの提供が不可能になったとき

■免責事項について

掲載店舗は自己の責任において、自己の作成したデータ全てを保存するものとします。弊社は、掲載店舗のデータの保存を保証しないものとし、掲載店舗は弊社に対して当サイトで保存するデータの消失に対する損害や責任について一切を免責するものとします。 また、当サイト運営者の判断により、掲載店舗に通知することなくいつでもサービスの内容を変更、停止または中止することができるものとします。当サイト運営者がサービスの内容を変更、停止または中止した場合にも掲載店舗に対しては一切責任を負わないものとします。万一掲載店舗同士の衝突があった場合も、それは当事者同士で解決するものとし、当社ではその責任を負わないものとします。

■利用規約・サービス・料金の変更

弊社は当サイトのご利用規約・サービス・料金を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 変更の内容に関しては、当サイトに1ヶ月間掲載した時点で、すべての登録店舗が了承したものとみなします。