Workshops

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA ประสบการณ์จับปลาบนเรือ】
Daisanshinseigodomaru

【ใกล้โตเกียว・สถานี SAWARA ร้านเช่ากิโมโน】
Inoue ร้านเสริมสวยอิโนะอุเอะ