KAMOGAWA

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA ประสบการณ์จับปลาบนเรือ】
Daisanshinseigodomaru

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KAMOGAWA พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ】
Kamogawa Sea World

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KOMINATO เป็นวัด】
Tanjohji

【ใกล้โตเกียว・สถานี AWA-KOMINATO Boat Tour】
Tainoura Boat Tour